Protecția socială

Ce reprezintă sistemul de asistență și protecție socială?

Sistemul de asistență socială este un sistem de ajutoare și servicii, finanțat de la bugetul de stat, bugetele locale, din donații, surse extrabugetare pentru persoanele care nu sunt apte de muncă și nu dispunde mijloace pentru întreținere. Prin sistemul de asistență socială sunt acordate prestații bănești în formă de alocații, indemnizații, compensații, ajutoare, facilitări sau scutir...

Ce reprezintă ajutorul social?

Ajutorul social este o sumă bănească plătită lunar familiilor defavorizate, care domiciliază în R. Moldova cu statut de cetăţean, apatrid, cetăţean străin sau refugiat. Legea nr. 133 din 2008 cu privire la ajutorul social

Ce este ajutorul material și cine poate beneficia de acest ajutor?

Ajutorul material este o sumă bănească, acordată din sursele Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației, care are menirea să susțină persoanele vulnerabile domiciliate în Republica Moldova la procurarea produselor alimentare, mărfurilor industriale de primă necesitate, medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice, achitarea parțială a serviciilor med...

Ce reprezintă compensația pentru transport?

Compensația pentru transport este suma bănească plătită lunar sau anual anumitor categorii de persoane prevăzute de lege.

Care este modalitatea de asigurare a pensionarilor cu bilete de tratament sanatorial?

Pentru a beneficia de bilet de tratament, solicitanții trebuie să depună la secția/direcția de asistență socială și protecție a familiei de la locul de domiciliu o cerere pentru a fi trecut în evidență, la care se anexează următoarele acte: •  Copia actului de identitate; •  Copia legitimației de pensionar; •  Copia concluziei Consiliului teritorial pentru Determ...

Ce este ajutorul de deces?

Ajutorul de deces este suma bănească ce se acordă în scopul susținerii financiare a familiei decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Pentru anul 2014 este stabilită suma de 1100 lei ca fiind ajutorul de deces. HG nr. 1442 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și plată a ajutorului de deces

Ce se subînțelege prin represiune politică?

Represiune politică se consideră curmarea de vieţi omeneşti, măsurile de constrîngere întreprinse de către stat faţă de cetăţeni din motive politice, naţionale, religioase sau sociale sub formă de privaţiune de libertate, deportare, exilare, trimitere la muncă silnică, expulzare din ţară şi lipsire de cetăţenie, expropriere, internare forţată în instituţii de psihiatrie, sub altă formă...

Ce presupune Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă?

Asistența parentală profesionistă (APP) este un serviciu care oferă copilului îngrijire familială substitutivă (care înlocuiește temporar familia biologică) în familia asistentului parental profesionist. HG nr. 1361/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistență parentală profesionistă

Ce presupune servicul de asistență personală?

Serviciul de asistență personală este un serviciu social specializat, instituit prin decizia autorităților publice locale, care are drept scop de a oferi asistenţă şi îngrijire persoanelor cu dizabilități severe (de gradul I), inclusiv copiilor de la vîrsta de 3 ani, în scopul creării independenţei şi integrării acestor persoane în societate. HG nr. 314/2012 privind organizarea și fu...

Ce reprezintă Serviciul „Echipă Mobilă”?

Serviciul „Echipă mobilă” este un serviciu social specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială, medicală, consiliere şi suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestora.Acest serviciu este instituit la inițiativa APL. HG nr. 722/2011Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobil...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md