Ocrotirea sănătății

Ce reprezintă sistemul de ocrotire a sănătății?

Ocrotirea sănătății este sistemul de instituții, reglementări și politici ale statului care au drept scop asigurarea stării de sănătate a populației în general și a individului în particular. Dreptul la ocrotirea sănătății reprezintă sistemul de norme juridice în vigoare, adoptate de Parlament, Guvern și autoritățile publice centrale (ministere și altele) ce reglementează modul de ...

Ce reprezintă sănătatea publică?

Sănătatea publică reprezintă sistemul de măsuri întreprinse de către autorităţile statului pentru prevenirea bolilor și contracararea epidemiilor. De sănătatea publică este responsabil nemijlocitServiciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (fostul Serviciu Sanitar-Epidemiologic de Stat, numit și „Sanepid”). Sănătatea publică se realizează pe două căi: 1. Asigurarea sănă...

În ce constă asistența medicală?

Asistența medicală reprezintă serviciile medicale acordate individului. Deosebirea esențială dintre măsurile de sănătate publică și cele de asistență medicală este că sănătatea publică reprezintă complexul de măsuri ce vizează întreagă populație sau un anumit grup de oameni, pe când asistența medicală constă în serviciile pe care le primește nemijlocit omul de la instituțiile medicale atunc...

Ce reprezintă instituția medicală (medico-sanitară)?

Instituția medico-sanitară este un termen generic prevăzut în Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03. 95, prin care se desemnează orice instituție ce acordă servicii medicale, indiferent de tipul de proprietate (publică sau privată), forma de organizare juridică (instituție publică, SRL etc.), subordonare sau tipul de servicii prestate. În actele normative emise de CNAM și de Ministe...

Care sunt drepturile pacientului?

Prin drepturile pacientului se înțeleg toate posibilitățile de care dispune individul pentru a-și apăra interesele în calitatea sa de pacient. Oricărui drept al pacientului îi corespunde o obligație a cuiva (a medicului, a instituției medicale, a autorității publice sau a statului) de a satisface acest drept. Drepturile pacientului presupun accesul echitabil la servicii medicale; calitatea ...

Cum este reglementată activitatea personalului medical?

Activitatea personalului medical este reglementată în baza Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264/2005. Termenul „personal medical” include atât medicii, cât și asistenții medicali. În calitate de medic poate activa orice persoană care are studii superioare medicale complete și îşi perfecţionează, pe parcursul întregii sale activităţi profesionale, cunoştinţele ...

Ce sunt asigurările medicale?

Asigurarea medicală reprezintă o modalitate de contracarare a riscului de a suporta cheltuieli în caz de îmbolnăvire, care constă în achitarea anumitor plăți (prime de asigurare medicală) pentru ca în eventualitatea că persoana va avea nevoie de servicii medicale, aceasta să poată beneficia de ele fără a le plăti suplimentar. Asigurarea medicală reprezintă un contract în care sunt implicat...

Cum sunt reglementate comercializarea medicamentelor și activitatea farmaciilor?

Medicamentele sunt reglementate de Legea cu privire la medicamente nr. 1409/1997, care stabilește cine și pentru ce este responsabil privind calitatea și prețul medicamentelor, de la momentul intrării pe piață până la vânzarea de către farmacii și administrarea de către pacienți. Autoritatea responsabilă pentru supravegherea circulației medicamentelor (de la intrare în țară sau produce...

Ce reprezintă transplantul de organe, țesuturi și celule umane?

Transplantul este activitatea medicală cu scopul reconstituirii funcţiei organismului uman prin transfer echivalent de organe, ţesuturi şi celule de la un donator la un recipient. Transplantul poate fi de la o persoană la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog). Instituția responsabilă de transplantul de organe, țesuturi și celule umane este Agenția de Transplant. 8.1.Cine poa...

Actele legislative din domeniu

De notat că, pe lângă legile enumerate mai jos, în domeniul ocrotirii sănătății există un număr foarte mare de reglementări stabilite prin Hotărâri de Guvern, Ordine ale Ministerului Sănătății și ale altor autorități publice. Pentru a înțelege cum este reglementată o anumită situație, urmează a fi consultat actul normativ relevant. Legile principale cu caracter general: Leg...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md